නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDCM2217PW8 - PDP 8" Tom Concept Maple PEARLESCENT WHITE

PDCM2217PW8 - PDP 8" Tom Concept Maple PEARLESCENT WHITE

නිතිපතා මිල Rs 55,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 75,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 55,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
8" Tom Tom
European maple
STM Tom Mount
True Pitch tension rods
Remo heads
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න