නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Audix

A140 - PROFESSIONAL STUDIO HEADPHONES

A140 - PROFESSIONAL STUDIO HEADPHONES

නිතිපතා මිල Rs 40,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 52,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 40,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The A140 is the perfect choice for home studio and music enthusiasts alike.

Featuring a professional, high-quality design, the A140 provides exceptional clarity and a tight, balanced sound across the entire frequency range.

With the 40 mm phase-coherent drivers, the A140 delivers clean bass tones, accurate midrange, and crisp highs for headphone mixing, playback, and critical listening, at a great price.

FEATURES

  • Dynamic closed-back design
  • Natural, tight, and accurate sound reproduction
  • Linear response throughout the frequency range
  • Balanced studio-quality sound
  • High-performance phase-coherent drivers for excellent imaging
  • A great choice for a home studio
  • Over-the-ear design built for comfort and isolation
  • Soft cushion ear cups with 90-degree swivel for easy single-ear monitoring
Type Dynamic
Frequency Response 10 Hz – 25 kHz
Impedance 32 Ohm
Sensitivity 97 dB    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න