නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

DV Mark

AC 801P - Markacoustic

AC 801P - Markacoustic

නිතිපතා මිල Rs 95,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 110,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 95,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The Markacoustic AC 801P has been designed following the incredible success of its "little cousin" DV Little Jazz combo and it’s ready to become a new standard for acoustic players in need of a small, ultra-compact, very-portable combo with a clean, warm and defined sound to deliver the true essence of their acoustic and classical guitar, mandolin, violin, banjo, etc.

 

Markacoustic amps/combos are manufactured to be sold and used in the country of purchase, and they are factory preset to that country’s voltage.

Due to homologation issues, the voltage may not be changed.

TECHNICAL FEATURES

PREAMP AMP

Solid State

POWER AMP

Analog

CONTROLS

Master | Bass – Mid – High | Rev

OTHER FEATURES
Aux IN
Headphone OUT
XLR Line Out
Speaker ON/OFF
On board reverb
Output for external cab (minimum load 8 ohm)
POWER

50WRMS@8ohm / 60WRMS@4ohm

SPEAKER SIZE

1×8” DV Mark Custom

IMPEDANCE

8 ohm

TWEETER

Piezo

FREQUENCY RESPONCE: 60HZ TO 18KHZ

60Hz to 18KHz

Dual voltage switch 120V/240V

WEIGHT

7 kg / 15.3 lbs

SIZE (MM)

270 (w) x 280 (h) x 270 (d)

SIZE (INCHES)

10.55″(w) x 10.31″(h) x 10.55(d)

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න