නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Audix

ADX10FLP - MINIATURIZED CONDENSER FLUTE MICROPHONE

ADX10FLP - MINIATURIZED CONDENSER FLUTE MICROPHONE

නිතිපතා මිල Rs 52,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 52,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The ADX10FLP is a cardioid condenser flute microphone that utilizes a uniformly controlled cardioid polar pattern. This feature assists in isolating the miked sound at the embouchure hole from other instruments or vocals on stage. With a smooth and accurate frequency range of 50 Hz-18 kHz, the ADX10FLP is lightweight, low profile, and furnishes the flutist’s natural sound with an exceptional transient response.

The ADX10FLP, specifically for use with a standard flute, includes a clip (attaches to the head joint), an 8′ cable terminating to a mini XLR-f connector, and a phantom power adapter (APS911). Other model versions include the ADX10FL for use with Audix wireless systems.

Manufactured to high standards and tight tolerances, the ADX10FLP miniaturized condenser flute mic features a modular threaded capsule, machined brass body with a matte black finish, high-quality shielded microphone cable, and a variety of optional accessories.

Designed, machined, assembled, and tested by Audix in the USA.

Transducer Type Pre-polarized Condenser
Frequency Response 50 Hz – 18 kHz
Polar Pattern Cardioid
Output Impedance 250 ohms
Sensitivity 4.5 mV / Pa @ 1k
Signal to Noise Ratio >65 dB
Equivalent Noise Ratio <29 dB (A-weighted)
Maximum SPL ≥120 dB
Power Requirements 5-52V phantom
Connector Shielded 3’ terminating to a minature 3 pin XLRf
Polarity Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3
Materials / Finish Machined brass capsule / Black finish
Weight 110 g / 4 oz
Length 25 mm / 0.98 in
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න