නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Apex

Apex176 - Condenser Shotgun Microphone

Apex176 - Condenser Shotgun Microphone

නිතිපතා මිල Rs 47,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 58,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 47,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This is the ideal microphone for sound reinforcement applications where the microphone needs to have a tight pick-up pattern, but cannot be placed close to the source. Shotgun microphones are most commonly used on sound-stages, for stage plays, for broadcast or for electronic news gathering. This super-cardioid shotgun mic will run on either phantom or battery power.

Features

  • Extended Hypercardioid Pickup Pattern
  • Excellent Off-Axis Rejection
  • 70Hz Low-Frequency Roll Off Switch
  • Operates with Internal AA Battery or with Phantom Power
  • Remote Recording, Film and Broadcast Applications

Included Accessories

  • Deluxe Microphone Clip
  • Foam Windscreen
  • Padded Carry Bag

Specifications

Element: Black Electret Condenser
Frequency Response: 50Hz – 20kHz
Sensitivity: -56dB (+/- 3dB, 0dB = 1v/ubar@1kHz)
Impedance: 300 Ω
S/N: 72dB (1kHz @ 1Pa)
MPX SPL: 132dB (1kHz <1% THD)
Power Requirement: Internal AA Battery or Phantom Power (9 to 48V)
Connection: XLR-M
Dimensions: 14.5 x 0.75 in / 368.3 x 19.5 mm
Weight: 13.3 oz / 392 g
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න