නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

IK Multimedia

Ax I/O Solo

Ax I/O Solo

නිතිපතා මිල Rs 93,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 110,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 93,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Compact audio interface with
advanced guitar tone shaping

Best-in-class guitar recording starts here


AXE I/O, IK’s award-winning audio interface, set a new standard for guitar-oriented recording interfaces. Now AXE I/O Solo brings the same great tone shaping, convenient features and premium sound to everyone, everywhere, in a compact and affordable 2-in / 3-out format.

Key Features


 • 2-in / 3-out USB audio interface
 • ACTIVE/PASSIVE pick-up selector
 • PURE and JFET input stages
 • Z-Tone® impedance-adapting circuit
 • Amp Out for reamplification or Tone Modeling using TONEX for Mac/PC
 • Comes with AmpliTube 5 SE and TONEX SE for Mac/PC
 • High-resolution, Class A mic preamp
 • 24-bit, 192 kHz sound quality
 • Wide frequency response ideal for instruments
 • Best-in-class analog/digital conversion
 • Ultra-low noise floor for high-gain recording
 • Designed and made in Italy
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න