නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

BALANCED 045 065 085 105 130

BALANCED 045 065 085 105 130

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

BALANCED Series – Electric bass nickel plated steel on stainless steel | STUDIO TUNED STRINGS

Product code: N/A

ABRUZZO ANCIENT MASTER STRING MAKERS HISTORY AND TRADITION CONTINUE.
Markbass Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers. Their artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

The BALANCED strings series has been developed in collaboration with our top-artist Paolo "Pi" Costa to offer sets with the best string-to-string tone and feeling balance. We created a magical blend mixing stainless steel bright and rich of harmonics tone with the warm and deep nickel sound, in fact these strings multiple wounds feature just the external one made by nickel plated steel, covering the stainless steel ones undeneath.
Being one of the most requested Italian session musicians, Paolo is known for being a perfectionist and for his high standards. We did many test and studio recordings with him to carefully match those standards, offering a super balanced tone to take studio-tuned perfection to live stage performances!

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)