නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Audix

CabGrabber XL

CabGrabber XL

නිතිපතා මිල Rs 12,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 16,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 12,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

COMPACT MIC CLAMP FOR LARGE GUITAR AMPS AND BASS CABINETS

The CabGrabber™ XL (CABGRABXL) is a tension fit microphone holder that clamps on to most combo amps or cabinets between 14″-20″ in depth (for smaller amps and cabinets, use the standard CabGrabber). Can be used with any microphone weighing up to 16 oz.

FEATURES

  • An innovative miking solution for guitar amps and cabinets
  • Allows for precise positioning
  • Simple, elegant, compact, and easy to use
  • No tools required
  • Adjustable, tension held
  • Mic arm-hand tightens firmly into position
  • Holds mics weighing up to 1 pound (.45 Kilos)
  • Works on cabinets with a flat or recessed edge
  • Clamps to side or top of the cabinet
  • Durable steel construction
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න