නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Schlagwerk

CCA30 - CAJON CABASA

CCA30 - CAJON CABASA

නිතිපතා මිල Rs 7,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Simple, compact and incredibly funky! The Cajon Cabasa is the perfect add-on for playing continuous patterns, individual striking hits or even long loose hats. The ultimate addition to the Cajon. Produced under exclusive license DE 20 2012 004 310.2

  • Dimensions: approx. 11.5 x 7.5 cm
  • Suitable for every Cajon
  • Easy to assemble and remove
  • Universally mountable with Velcro fastening
  • Versatile playing styles possible
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න