නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Markbass

Classic 152 SH

Classic 152 SH

නිතිපතා මිල Rs 380,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 380,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Two 15s are the right choice if you want to move a lot of air. It’s a fantastic solution for rock and pop but this cabinet gives the old-school a solid upgrade. The sound is deep and warm but its great clarity, definition and incredible fast attack make it suitable for any kind of genre and technique. Just listen to Stu slap tone coming from it and you’ll change your mind about 15” speakers.


> key points
> BEATING THE 2X15” COMPETITORS
There are not many 2x15” cabs on the market, partly because of the typical 15” drivers lack of definition limiting their range of application. But with the CLASSIC 152 SH, this configuration is now an available choice for a wider population of bass players, not only rock-reggae-dub bassists but even for slap lovers. Not for nothing, Stu has chosen this speaker configuration for his complex and articulate technique.
> 1” COMPRESSION DRIVER WITH CUSTOM HORN
If you turn off the tweeter level control you’ll get an astounding vintage, 60s/70s sound, or just turn it on to extend the high end of the frequency response from 5KHz to 20KHz adding a modern high-end sheen to your sound!
> WEIGHT/POWER RATIO
The lightness and power of this cabinet put it in a new league compared to the 2x15” cabinets of the past, which tended to be way heavier and lacking in power, making them unpractical.
With 72.75lbs/33kg and reasonable dimensions, transportation is a breeze. And 800W of power handling makes it suitable for any big rock stage.

TECHNICAL FEATURES

SPEAKER SIZE

2×15”

TWEETER

1” COMPRESSION DRIVER

CAB POWER HANDLING (AES STANDARD)

800W RMS

CROSSOVER FREQUENCY

3.5 kHz

FREQUENCY RESPONSE

50 Hz to 20 kHz

SENSITIVITY

103 dB SPL

IMPEDANCE

REFLEX

REAR

DIMENSIONS

23.38”/59,4cm | 18.89”/48cm | 34.17”/86,8cm

WEIGHT

72.75lbs/33kg

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න