නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

CMD NINJA 102P – 500

CMD NINJA 102P – 500

නිතිපතා මිල Rs 370,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 370,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This 2x10" RICHARD BONA signature combo features the new Little Mark IV Ninja, with a new bi-band limiter, a MUTE switch and the 3-way switch that includes the options of Flat, Scooped or FSW. It's the perfect choice for those looking for a light and portable combo, but like the other Ninja series products, respecting your instrument tone is our first priority... with no compromise, perfectly aligned with Richard Bona and Marco De Virgiliis' vision.. you'll be surprised by the amazing depth and volume coming out of such a compactlightweight combo. Plus, the vertical design of the two Markbass 10" speakers always allows to find room on stage, even in small clubs!

 

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න