නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Markbass

Compressore

Compressore

නිතිපතා මිල Rs 25,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 43,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 25,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

COMPRESSORE is a state-of-the-art compression tool that allows you to control gain, threshold, ratio, attack and release. The pedal also true bypass, which means that when the compressor is ‘off’, your signal goes directly from the input jack to the output jack without any degradation of audio quality.

TECHNICAL FEATURES

CONTROLS

GAIN
THRESHOLD
RATIO
ATTACK
RELEASE
VOLUME
ON/OFF SWITCH

REAR PANEL

INPUT jack
OUTPUT jack
POWER jack (DC 12V)

TECHNICAL SPECS

Input Impedance: 300 Kohm
Gain: 0 ÷ +16dB
Threshold: 30mVp ÷ 1,8 Vp
Ratio: 1:1 ÷ 1:? (hard limiter)
Attack: 2 ÷ 50 ms
Release: 100 ÷ 750 ms
Output Impedance: 100 ohms
Power Requirements – DC input: +12VDC / 600mA minimum*
TUBE: 1x ECC81
Dimensions: 6.53”x 5.59”x 2.08” / 166 x 142 x 53 mm
Weight: 1.55 lbs / 700 gr

* 12VDC power supply included

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න