නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

DW

DWCP3500 - 3000 Series Hi Hat Stand

DWCP3500 - 3000 Series Hi Hat Stand

නිතිපතා මිල Rs 45,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 59,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 45,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Smooth and responsive, these medium-weight, double-braced 2 and 3-leg stands are an excellent choice for a wide variety of musical applications. A spring-loaded tension adjustment mechanism is precise and easy to use, while a folding baseplate plate with non-skid rubber grip and integrated spurs deliver sturdy playability.

[3/4" upper tube] [1" base tube].
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න