නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Zildjian

FXSPL10 - FX Spiral Stacker

FXSPL10 - FX Spiral Stacker

නිතිපතා මිල Rs 24,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 32,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 24,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The fx Spiral stackers are cymbal stackers that allow you to create your own unique sounds and colors. Simply stack one on top of any cymbal (same size or larger) to find the cymbal stack combination that fits your one-of-a-kind style.
  • Create your own unique sounds and colors
  • Designed to be utilized as a cymbal stacker
  • Stack on top of any same-size or larger cymbal
  • Cymbal spiral bounces when struck for eye-catching visual effect
  • Find the combination that fits your one-of-a-kind style
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න