නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Ohana

Shakalele

Shakalele

නිතිපතා මිල Rs 2,750.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 2,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Nylon Strings
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න