නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Orange

PPC108 - Guitar Amp Cabinet

PPC108 - Guitar Amp Cabinet

නිතිපතා මිල Rs 36,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 36,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

 

Sharing the same iconic looks as our larger stage-ready PPC cabinets, this miniature incarnation is the perfect companion cab for the Micro Terror, Micro Dark and Terror Stamp. With an 8″ Voice of the World speaker, this cabinet records remarkably well when paired with its matching amp head, delivering a punchy tone that has to be heard to be believed. A smart looking, smart sounding half stack that will fit on your sideboard: What’s not to love?

Note: For use with the Micro Terror or Micro Dark only

FEATURES 1 X 8″ MICRO TERROR/MICRO DARK SPEAKER CABINET
SPEAKER 8″ VOICE OF THE WORLD
POWER HANDLING 20 WATTS
IMPEDANCE 8 OHMS
FINISHING OPTIONS ORANGE BASKET WEAVE VINYL COVERING & SIGNATURE ORANGE GRILLE CLOTH
UNBOXED DIMENSIONS (W X H X D) 26 X 26 X 16.5 CM (10.24 X 10.24 X 6.5″)
UNBOXED WEIGHT 4.05KG (8.93LB)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න