නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Orange

TremLord 30

TremLord 30

නිතිපතා මිල Rs 345,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 345,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The TremLord 30 is our very British take on a 1950s-style guitar amplifier. With valve tremolo, valve reverb and a quartet of EL84s pushing 30 W, it’s every retro sound you need in a compact 1×12 package. The beautifully simple, non-master-volume design is straight out of the golden age of rock ‘n’ roll, but 15 W, 2 W and 1 W settings allow that coveted “sweet spot” to be enjoyed at more civilised volumes. Two independent, footswitchable tremolo speed controls, footswitchable reverb and a valve-driven effects loop also help bring this old-time tone machine firmly into the present day.

FEATURES: 30 WATT, 1X12 ALL VALVE COMBO AMPLIFIER
BUILT IN VALVE TREMOLO WITH TWO FOOTSWITCHABLE SPEEDS
TWO SPRING REVERB TANK (FOOTSWITCHABLE, ON/OFF)
POST-TREMOLO FX LOOP
ITALIAN-DESIGNED LAVOCE 12” SPEAKER
HEADROOM (30/15 WATTS) OR BEDROOM (2 WATTS/1 WATT) SWITCH
CONTROLS: VOLUME
BASS
TREBLE
SPEED (TREMOLO)
SPEED (TREMOLO, ONLY ENGAGED WITH FOOTSWITCH)
DEPTH (TREMOLO)
REVERB
OUTPUT POWER: 30 WATTS/15 WATTS
2 WATTS/1 WATTS
VALVES: PRE AMP – ECC81 (12AT7) X 2, ECC83 (12AX7) X 3,
OUTPUT – EL84 X 4
SPEAKERS: 1 X 12” LAVOCE SPEAKER
EXTENSION CABINET OPTIONS: YES, SEE USER MANUAL
UNBOXED DIMENSIONS (W X H X D):
57CM X 46CM X 28.5CM (22.44″ X 18.11″ X 11.22″)
UNBOXED WEIGHT:
24.09KGS (53.11LBS)සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න