නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

DV Mark

DV Jazz 208

DV Jazz 208

නිතිපතා මිල Rs 70,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 85,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 70,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

 

The DV JAZZ 208 is an ultra small sized cabinet, featuring two 8” DV Mark custom speakers with an impressive 300W power handling. It only weighs 22.04 lbs / 10 Kg.

For those who need a small and ultra portable rig with a great jazz tone, it can be matched with the DV Micro 50 Jazz head, but it can also handle full sized head or stereo power amps as it offers both mono and stereo functionality (8 ohms mono / 2 x 16 ohms stereo).

As all the other DV Jazz products, the DV Jazz 208 has been designed to enhance all the jazz guitar features and nuances, delivering a fast attack using the very focused character of the 8” speakers.
This is also a very versatile cabinet and can be a good choice for many music styles.

 

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න