නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

DV Mark

DV NEOCLASSIC 212

DV NEOCLASSIC 212

නිතිපතා මිල Rs 125,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 195,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 125,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

 

Product specifications are subject to change without notice.


The DV NEOCLASSIC 212 is a standard-sized 2x12" cabinet. It is a perfect match with any DV Mark head.
Thanks to its impressive 300W power handling, it can easily handle full-sized heads.
The DV NEOCLASSIC 212 is one of the lightest 2x12” cabinet available. It only weighs 27.33 lbs (12.4 kg), perfect choice for anyone who needs a small rig, with a classic tone in a ultra-portable unit .
The DV NEOCLASSIC series feature a super lightweight neo magnet custom made by DV Mark.
These innovative speakers are the result of hard work and many test on neodymium speaker tonal character: a lightweight speaker that sounds and response like a classic speaker.

TECHNICAL FEATURES

SPEAKER SIZE

2×12” Neoclassic DV Mark custom-made

CAB POWER HANDLING (AES STANDARD)

300W RMS

IMPEDANCE

8 ohms (mono) or 2x 16 ohms (stereo)

CABINET

horizontal, open back

WIDTH

27.75″ / 70.5 cm

HEIGHT

18.30″ / 46.5 cm

DEPTH

10.63″/ 27 cm

WEIGHT

27.33 lbs / 12.4 kg

 

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න