නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

DV Mark

DV Jazz 12

DV Jazz 12

නිතිපතා මිල Rs 89,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 165,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 89,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

 

Jazz guitarists are well aware that creating a great jazz tone requires not only the right guitar but also the right amplifier.
As for the DV Little Jazz combo, the DV Jazz 12 has been designed with a jazz guitar in mind.
For those who prefer a 12" combo, still very light and easy to transport, the DV Jazz 12 is the perfect choice.

It features the same pre/power amp section of the smaller 8" version and the same clean, warmmusical sound... it is great for either intimate or louder gigs.
The amp's innovative technology gives you faster attack and improved dynamic response.

TECHNICAL FEATURES

PREAMP

Solid State

POWER AMP

Analog

CONTROLS

Master | Bass – Mid – High | Rev

OTHER FEATURES

Aux IN
Headphone OUT
XLR Line Out
Speaker ON/OFF
Output for external cab (minimum load 8 ohm)
Dual Voltage selector 120V/240V*
*(not available on the 100V version manufactured for Japan)
Power: 50WRMS@8ohm / 60WRMS@4ohm

SPEAKER SIZE

1×12” DV Mark Custom

IMPEDANCE

8 ohm

SIZE
(cm): 43.5 (w) | 42.5 (h) | 30.5 (d)
(inches): 17.12″ (w) | 16.73″ (h) | 12″ (d)
WEIGHT

18.95 lbs / 8.6 kg

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න