නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

DV Mark

DV Jazz 212

DV Jazz 212

නිතිපතා මිල Rs 110,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 180,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 110,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

As for the other DV Mark Jazz series combos, the DV Jazz 212 has been designed with a jazz guitar in mind but of course it is a perfect choice also for everyone who like a very ultra-light and easy to transport 2x12” combo. The simple and effective EQ controls section gives you lots of tonal freedom which allows you to easily find your own sound, with fast attack and improved dynamic response thanks to the DV Mark innovative technology of its 50W new power amp. Warm sweetsounding onboard reverb, very useful XLR Line Out, headphone output and aux input allows this amp to cover all your playing needs.

TECHNICAL FEATURES

PREAMP AMP

Solid State

POWER AMP

Analog

CONTROLS

Master | Bass – Mid – High | Rev

OTHER FEATURES:
Aux IN
Headphone OUT
XLR Line Out
Speaker ON/OFF
Output for external cab (minimum load 8 ohm)
Dual Voltage selector 120V/240V*
*(not available on the 100V version manufactured for Japan)
POWER

50W RMS@8ohm / 60W RMS@4ohm

SPEAKER SIZE

2×12” DV Mark Custom

IMPEDANCE

8 ohm (2 x 16 ohms)

SIZE
(cm) 70 (w) | 42 (h) | 29.5 (d)
(inches): 27.56″ (w) | 16.54″ (h) | 11.61″ (d)

WEIGHT

29.1 lbs / 13.2 kg

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න