නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

DV Mark

DV Little Jazz

DV Little Jazz

නිතිපතා මිල Rs 85,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 135,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 85,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The DV Little Jazz combo has a warmmusical sound.
Jazz guitarists are well aware that creating a great jazz tone requires not only the right guitar but also the right amplifier.
The DV Little Jazz combo has been designed with a jazz guitar in mind. This is one of the most compact and lightweight combo on the market, and it certainly has the most volume and best sound for its size!
Lots of attractive features which make it a new standard for jazz guitarists and everyone in need of a smallultra-compactvery-portable combo with a cleanwarmpowerful sound!

The amp’s innovative technology gives you faster attack and improved dynamic response.

TECHNICAL FEATURES

PREAMP AMP

Solid State

POWER AMP

Analog

CONTROLS

Master | Bass – Mid – High | Rev

OTHER FEATURES
Aux IN
Headphone OUT
XLR Line Out
Speaker ON/OFF
Output for external cab (minimum load 8 ohm)
Dual Voltage selector 120V/240V*
*(not available on the 100V version manufactured for Japan)
POWER

50WRMS@8ohm / 60WRMS@4ohm

SPEAKER SIZE

1×8” DV Mark Custom

IMPEDANCE

8 ohm

FREQUENCY RESPONCE

60Hz to 8KHz

WEIGHT

6.9 kg / 15.21 lbs


Size (mm): 268(w) x 268(h) x 262(d)
Size (inches): 10.55″(w) x 10.55″(h) x 10.31(d)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න