නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Zildjian

A0616 - FX China Trashes

A0616 - FX China Trashes

නිතිපතා මිල Rs 64,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 72,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 64,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
FX China Trashes deliver bright, "trashy" China effects that can stand alone as an FX voice on your kit, and also blends easily with other cymbals. China Trashes are a popular FX choice as they make excellent cymbal stackers for stretching your sound with even more FX possibilities. They emit an explosive response, providing a sharp attack and quick decay.
  • Bright, trashy China effect
  • Sharp attack and quick decay
  • Delivers an explosive response
  • Blends well with other cymbal sounds
  • Versatile cymbal stacker for stretching your sound with more FX possibilities
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න