නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

IK Multimedia

iRig Mic Lav (2Pack)

iRig Mic Lav (2Pack)

නිතිපතා මිල Rs 25,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 29,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 25,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The chainable mobile lavalier with built-in monitoring capability for all mobile devices

You're a visionary videographer, an intrepid journalist, a dedicated podcaster. And when you're out in the field, you want to be able to record high-quality audio for your projects with the hands-free convenience of a lavalier microphone, and you want to do it without breaking the bank.

That's where iRig Mic Lav comes in, it's an ultra-affordable and compact professional-quality mobile lavalier microphone for iPhone, iPad, iPod touch and Android.

Specs

iRig Mic Lav Specifications

 • Transducer Type: condenser, electret
 • Polar Pattern: omnidirectional
 • Frequency Response: 30 Hz - 16 kHz, -3dB
 • Max SPL: 120dB SPL
 • Sensitivity: -35±3dB at 1 kHz, 0dB=1V/Pa
 • Capsule diameter: 6mm/0.24"
 • Cable length: 150cm/59.1"
 • Output connector: 1/8” TRRS

Package includes

 • iRig Mic Lav (x2 for iRig Mic Lav 2 Pack)
 • Removable foam windshield
 • Removable mounting clip
 • Carrying case

Dimensions

 • Microphone size: 24mm/0.94" x 7.5mm/0.3"
 • In-line connector size: 24mm/0.94" x 24mm/0.94" x 14mm/0.55"
 • Weight: 22g/0.78oz
 • Cable length: 150cm/59.1"

Compatibility


iOS and Android Devices

Compatible with iPhone, iPad, iPod touch and Android devices with 1/8" / 3.5mm jack standard headset input (onboard or via adaptor) compliant with the CTIA/AHJ wiring standard, which is illustrated as follows.

xctia compatibility

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න