නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

SPH-15BK/2 - wall-mount speaker brackets with mounting poles

SPH-15BK/2 - wall-mount speaker brackets with mounting poles

නිතිපතා මිල Rs 5,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 7,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 5,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
65 to 99 cm / 25.6" to 39"
5 positions with safety lockpin
Black finish
30 Kg/ 66 lbs
2.7 Kg / 6 lbs
Eccentric rubber cap to improve stability on uneven floors
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න