නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Stagg

MUS-ARM 2 - Large perforated music stand plate with attachable holder arm

MUS-ARM 2 - Large perforated music stand plate with attachable holder arm

නිතිපතා මිල Rs 4,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 4,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
47.8 x 34.5 cm (18.8 x 13.6")
Clamp with locking screw to fix on a stand
14 to 35 mm (0.5 to 1.75")
1.9 kg (4.2 lb)
Black
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න