නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Markbass

Raw Octaver

Raw Octaver

නිතිපතා මිල Rs 35,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 35,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Following the amazing success of MB Octaver, we decided to offer a smaller version, part of our Raw pedals series.

As for its predecessor, the MB OCTAVER RAW SERIES delivers a super fast-tracking, even in the low range. It adds beefy bottom-end and extra funkiness to your sound, still keeping a clear and perfectly tuned sound, way better than you’d expect from an analog octaver.

This pedal features separate Dry and Octave level controls for more thickness by mixing your dry notes with the octave pitched ones.


> key points

> Low notes clear and in tune
The low notes are clear and perfectly in tune, more so than you would expect from an analog octaver.

> Super-fast tracking
The MB Octaver raw series tracking is impressively fast, even in the low ranges.

> Ultra-compact size
Its very small size makes this pedal allows to find room in any pedalboard, no matter how packed it is.

> Top-quality components
The MB Octaver raw series features high-quality components for the best quality sound.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න