නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Stagg

LV-TR4415 - Bb Pocket Trumpet, w/regular Bb Trumpet bell

LV-TR4415 - Bb Pocket Trumpet, w/regular Bb Trumpet bell

නිතිපතා මිල Rs 49,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 49,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Bb
Monel
Brass
Brass
123 mm (4.84")
11.66 mm (0.46")
Brass
Thumb ring on 3rd valve slide 
2 Water keys
7C silver plated
incl. Soft case with straps
Clear lacquered


සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න