නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Markbass

MB JP GOLD GD RW

MB JP GOLD GD RW

නිතිපතා මිල Rs 530,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 625,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 530,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Our amazing team has blended all the most sought after features by a high percentage of bassists into a single instrument.
Indeed it’s a great example of balance, simplicity and functionality; we added a vintage look to our design and allowed total expression of any bass player thanks to our awesome MB Instrument Pre on board.

TECHNICAL FEATURES

WOODS

Each instrument comes with a wood specs label for body, neck and fingerboard.

BODY

LIGHTWEIGHT ALDER

NECK

HARD MAPLE

FINGERBOARD

ROSEWOOD (RW)


34″ scale, 20 frets with vintage cream binding, bone nut and MOP block inlays.
HARDWARE

Markbass Custom machine heads, F Style | 20:1 ratio, ultra light, precise and reliable.
Markbass Die cast bridge, lightweight, simple and functional in a perfect vintage style.
VINTAGE (VG)

PICKUPS

Single coil J style passive pickups custom designed on Markbass specs, perfectly matching Markbass electronic, 70’ style layout.

ELECTRONIC

We couldn’t choose a better electronic than the Markbass for this instrument.
VOLUME/ VOLUME/TONE controls a definitely the best to manage the J/J pick up configuration and the TONE control (working also in the passive mode) lets the player move from Jaco or Motown style tones to more modern and open sounds. BASS/MIDDLE/HIGH controls on the active EQ section add a modern character to this vintage flavoured instrument, delivering a balanced and defined tone even using extreme settings.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න