නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

New York 151 Black

New York 151 Black

නිතිපතා මිල Rs 115,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 145,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 115,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The NEW YORK 151 BLACK cab is a practical, smart and inexpensive solution for those who like the sound of 15" speakers in a small-compact package. Its sound is clear and defined with great bottom ends. It can be used alone or along with either the LIttle Mark 250 Black Line Head, the CMD 151 JB Players School or the Mini CMD 151 P combo to create the perfect rig for small/medium/large size gigs.

TECHNICAL FEATURES

PEDENCE

8 ohms

SPEAKER SIZE

1×15 in.

BASS PORT

rear

TWEETER

piezo

POWER HANDLING

300W RMS (AES Standard)

CROSSOVER FREQUENCY

3.5 kHz

FREQUENCY RESPONSE

40Hz to 18KHz

SENSITIVITY

100 dB SPL

WEIGHT

44.97 lbs / 20.4 Kg

WIDTH

18.3”/ 46.4 cm

HEIGHT

18.3”/ 46.4 cm

DEPTH

18.9”/ 48 cm


සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න