නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Schlagwerk

BB50 - BUZZ BOARD

BB50 - BUZZ BOARD

නිතිපතා මිල Rs 7,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 9,750.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Like a side snare in a drum set, the Schlagwerk Buzz Boards can be used to integrate an additional sound option into cajon playing. The simple installation with Velcro enables, among other things, extremely favorable positioning on the playing surface, which results in ingenious combination possibilities between the snare/and bass sound of the cajon and the quickly responding buzz board.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න