නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Zildjian

A20816 - A Custom EFX - 16"

A20816 - A Custom EFX - 16"

නිතිපතා මිල Rs 64,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 75,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 64,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The A Custom EFX is a brighter version to the K Zildjian. This special effect cymbal features a unique laser "cut out" design that creates a dry, trashy sound, with sudden explosiveness and quick decay. Crash it for heavy, punctuating accents, or stack it with other cymbals to explore even more articulations, colors and effects. A Custom EFX cymbals come in a shimmering, brilliant finish and extra thin weight.
  • Brighter version of the K EFX
  • Laser-generated "cut outs" help with explosiveness
  • Perfect for driving accents and FX colors
  • Fast, explosive sound
  • Immediate attack with quick decay
  • Classic A Custom shimmer and texture
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න