නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Next Pro Audio

S10 - 10'Active Subwoofer, Black

S10 - 10'Active Subwoofer, Black

නිතිපතා මිල Rs 126,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 140,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 126,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

S10 is an active down-firing and bass reflex subwoofer with deep and defined bass, perfectly matching the entire NEXT Audiocom range, making it easier using the adjustable crossover. The improved, elegant and discreet design, combined with an impressive performance, makes the S10 an excellent solution for your installation. The S10 is available in white and black to integrate your decor.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type - Active Down-Firing Subwoofer
Frequency Response (-6dB) - 32Hz - 200Hz
RMS Power - 100W
Program Power - 200W
Speaker Output - High Level Output (needs a pre-amplified signal input)
Subwoofer Driver - 10" Polypropylene Subwoofer
Audio Signal Inputs - Stereo Line-in | High Level Input
Input Connectors - 2 x RCA (Stereo) | 2 x Spring Loaded Terminal Blocks
Output Connectors - 2 x Spring Loaded Terminal Blocks
Cooling Type - Convection
Power Input - AC 115V/230V / 50Hz-60Hz (Auto Adjust)
Special Features - Invisible Down-Firing Speaker | Low-Pass Filter Frequency Adjustment
Construction - Non-Resonant MDF
IP Rating - Indoor Use
Dimensions (WxHxD) - 300 x 394 x 328mm (11.8" x 15.5" x 12.9")
Net Weight - 9.5kg (21lb)
Shipping Weight - 12kg (26.5lb)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න