නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDHH700 - PDP 700 Series Hi Hat Stand

PDHH700 - PDP 700 Series Hi Hat Stand

නිතිපතා මිල Rs 18,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 22,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 18,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Lightweight and portable, the 700 Series 3-Leg hi-hat stand is perfect for local gigs, bop set-ups, rehearsal rooms, classrooms, and more. This versatile stand was designed by Drum Workshop in California and features a smooth cast footboard with pinned hinge, standard clutch, double-braced tripod legs, and anti-slip feet.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න