නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDHH820 - PDP 800 Series Hi Hat Stand

PDHH820 - PDP 800 Series Hi Hat Stand

නිතිපතා මිල Rs 29,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 36,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 29,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The 800 Series 2-Leg hi-hat stand is a medium-weight unit that is packed with pro-inspired features. Designed by Drum Workshop in California, this versatile stand comes with a smooth cast footboard with integrated needle bearing hinge, Quick-Release hi-hat clutch, direct cymbal seat adjustment, composite memory lock, and double-braced legs with oversized anti-slip rubber feet.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න