නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Next Pro Audio

A40 - Stereo Amplifier with BT. 60W

A40 - Stereo Amplifier with BT. 60W

නිතිපතා මිල Rs 32,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 36,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 32,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The A40 is a 60W amplifier with an ultra small size and weight to integrate in your small and medium installations allowing you to install it where it is most convenient for you. It can be installed on a wall, ceiling or furniture for space saving keeping the space decor. Take advantage of the BT connection, sonorizing your space easily. You can use your A40 down to 8Ω minimum impedance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type - BT Class D Amplifier
Frequency Response (-6dB) - 20Hz - 20kHz
Amplifier Technology - Class D Amplifier
Amplifier Power - 2 x 30W@8Ω
Speaker Output - 8Ω - 16Ω
THD+N - <0.1%
SNR (Signal to Noise Ratio) - >82dB
Input Sensitivity - 0dBV (0.7V)
Wireless Connection System - BT v2.1 + EDR
Wireless Range - 10m (32.8ft)
Audio Signal Inputs - BT | Stereo Line-in
Input Connectors - 3.5mm Stereo Jack
Cooling Type - Convection
Power Input - AC 100V-240V / 50Hz-60Hz
Power Consumption - 0.24W - Idle
Construction - Aluminum
IP Rating - Indoor Use
Dimensions (WxHxD) - 100 x 35 x 125mm (3.9" x 1.4" x 4.9")
Fixation - Screw Fixation to Wall / Ceiling
Net Weight - 330g (0.73lb)
Shipping Weight - 350g (0.77lb)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න