නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Stagg

SDM60 - Professional cardioid dynamic microphone with cartridge DC164

SDM60 - Professional cardioid dynamic microphone with cartridge DC164

නිතිපතා මිල Rs 8,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 8,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Vocal and instrumental
DC164, moving coil
Cardioid
- 54 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 KHz)
60 Hz to 14 KHz
600 ohms 30 % (at 1 KHz)
Balanced XLR output
Zinc alloy
5 m (16'), XLR to XLR
Lockable
Plastic
Dark slate grey with a grey windscreen and a blue trim
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න