නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Stagg

SDM50 - Professional cardioid dynamic microphone with cartridge DC78

SDM50 - Professional cardioid dynamic microphone with cartridge DC78

නිතිපතා මිල Rs 7,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Vocal and instrumental
DC78, moving coil
Cardioid
- 54 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 KHz)
0 Hz to 15 KHz
600 ohms 30 % (at 1 KHz)
Balanced XLR output
Zinc alloy
5 m (16'), XLR to XLR
Lockable
Plastic
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න