නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

WBS200 - WOODEN BONGOS

WBS200 - WOODEN BONGOS

නිතිපතා මිල Rs 12,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 16,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 12,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The Schlagwerk Wooden Bongos WBS200 are two individual bongos which can be combined with a Velcro fastening to make a set. This allows for a smaller width while maintaining the full spectrum of sounds, and means that the bongos fit comfortably between the legs. They are also perfectly suited to sessions with children and young people, as the Hembra and Macho can be separated, thus allowing simple rhythmic dialogues to be accomplished very quickly.

  • Playing surface: Black Eyes design veneer
  • Resonance box: Gabon (Aucoumea klaineana)
  • Measurements: approx. 13 x 13 x 21 cm and 15 x 15 x 21 cm
  • Premium components for best sound and best quality
  • With Velcro system: Individual use of the bongos possible
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න