නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Stagg

SDM70 - Professional multipurpose cardioid dynamic microphone with cartridge DC18

SDM70 - Professional multipurpose cardioid dynamic microphone with cartridge DC18

නිතිපතා මිල Rs 7,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Instrumental
DC18, moving coil
Cardioid
- 54 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 KHz)
50 Hz to 15 KHz
600 ohms 30 % (at 1 KHz)
Balanced XLR output
Zinc alloy
5 m (16'), XLR to XLR
Plastic
Black
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න