නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Stagg

SIM20-D - Drum clip for SIM20 microphone

SIM20-D - Drum clip for SIM20 microphone

නිතිපතා මිල Rs 2,800.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 3,200.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 2,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Plastic
Black
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න