නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 10

Schlagwerk

MC40 - MULTICLAP

MC40 - MULTICLAP

නිතිපතා මිල Rs 3,800.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Four different MultiClaps - endless sounds. Schlagwerk MultiClaps are the all-purpose add-on for every instrumentalist and bring a percussive touch to almost any instrument. Detached from a specific instrument, the MultiClaps provide a high degree of individuality and variety that everyone can use, from cajon players to guitarists. Four different sized MultiClaps, made from hand-picked wenge wood, create countless sound possibilities. Using the adhesive dots included in delivery, the MultiClaps can be easily and easily attached to the surface of the instrument. See below: Guitar application area (video and positioning examples)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න