නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

MA107 - TIMPANI MALLET

MA107 - TIMPANI MALLET

නිතිපතා මිල Rs 5,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 6,200.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 5,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Schlagwerk mallet line has been specially developed for the respective instrument-specific use. The hardness of rubber compounds plays an important role in the sound of the instruments. Different mallets ensure more variability in the sound design.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න