නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Orange

Pedal Baby 100

Pedal Baby 100

නිතිපතා මිල Rs 145,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 145,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Our most convenient Class A/B amplifier yet

THE PERFECT PEDAL PARTNER

The Pedal Baby 100 is, quite simply, a power amp for pedalboard setups. In the modern gigging world, you might be playing your own rig one night and house backline the next. Because of this, many guitarists are now getting all their sounds from their ‘board, only needing their amp for volume – and lots of it! It doesn’t make sense to base your sound around a big, traditional valve amp if you don’t always get to use it, and other monitoring setups just don’t quite cut it either. So, if your pedalboard or modeller has every tone you’ll ever need but you miss that “big, loud amp” feel, then the Pedal Baby is for you. And it’s portable enough to take to every gig in the diary, even if you have to leave the cab at home.

With 100 Watts of Class A/B power and a Class A front end, the Pedal Baby 100 has all the warmth and dynamics we love about our old valve amps, making it the perfect partner for a pedal-centric rig. Small and lightweight, and with an intuitive 2-band EQ, it adapts brilliantly to different cabs when travelling light so you never have to worry about getting a consistent sound between shows.

FEATURES: 100 WATT CLASS A/B POWER AMPLIFIER FOR PEDALBOARDS AND MODELLERS
CONTROLS: BASS, TREBLE, VOLUME
OUTPUT POWER: 100 WATTS AT 8 OHMS, 70 WATTS AT 16 OHMS
VALVES: NA
IMPEDANCE: MINIMUM TOTAL IMPEDANCE 8 OHMS
1 X 8 OHMS
1 X 16 OHMS
2 X 16 OHMS
SPEAKER OUTPUT OPTIONS: 2 X SPEAKER OUTPUTS
UNBOXED DIMENSIONS (W X H X D): 30CM X 7.7CM X 19.5CM (11.81″ X 3.03″ X 7.68″)
UNBOXED WEIGHT: 3.2KGS (7.05LBS)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න