නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Schlagwerk

SJ110HC - SAMJAM HARD COAL STRIPES

SJ110HC - SAMJAM HARD COAL STRIPES

නිතිපතා මිල Rs 11,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 16,800.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 11,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
'SamJam - The Guitar Snare'. The SamJam - The Guitar Snare is the perfect groove addition to your guitar. With the SamJam you can turn your guitar into a rhythm instrument with a snare sound based on the percussion cajon sound. The SamJam uses the resonance box of a guitar to fully develop the snare sound. In order to optimally adapt to the variety of different guitar bodies and their individual sound and vibration characteristics and to avoid annoying vibrations, the SnareBuzzControl magnet is used. Particular attention has been paid to the attachment: the SamJam is attached using an adhesive material made from natural raw materials,
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න