නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

WBM100 - WOODEN BONGOS

WBM100 - WOODEN BONGOS

නිතිපතා මිල Rs 14,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 18,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 14,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The Schlagwerk Wooden Bongos WBM100 are a unique combination of Cajon and Bongoset. The Wooden Bongos allow the same hand and finger playing techniques used for “normal” bongos. The player is rewarded with a warm yet strong and distinctive sound on the Hembra (the larger of the two drums) – while the Macho comes into its own for solo playing. Unlike skin instruments, the Wooden Bongos are not affected by the weather, don‘t have to be tuned, and, additionally, offer a good value alternative to conventional bongo sets.

  • Playing surface: Black Eyes design veneer
  • Resonance box: Gabon (Aucoumea klaineana)
  • Measurements: approx. 13 x 13 x 21 cm and 15 x 15 x 21 cm
  • Premium components for best sound and best quality
  • For mounting on standard bongo tripods
  • Stand not included
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න