නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Next Pro Audio

C6 - Ceiling Speaker (6.5" 100V)

C6 - Ceiling Speaker (6.5" 100V)

නිතිපතා මිල Rs 10,600.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 12,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 10,600.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The C6 is an affordable yet great-sounding 100V Line flush-mounting speaker, perfect for both speech and music reproduction in shops, schools, offices, hotels and restaurants. This 6.5” flush-mounted speaker is discreet, easy to install, intended for installation in false ceilings or panels. The low-profile white grill can be painted in the color that best integrates with the installation's aesthetic environment. Its construction with durable, non-deformable, non-fading high quality engineering plastic and the aluminum grid, provide excellent resistance to corrosion allowing its installation in especially difficult environments.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type - 100V Ceiling Speaker
Frequency Response (-10dB) - 70Hz - 16kHz
Nominal Coverage (-6dB) - 85º Conical
RMS Power - 6W
Nominal Impedance - 1667Ω | 3333Ω | 6666Ω
Sensitivity (1W, 1m) - 90dB
Maximum SPL (calculated) - 97.8dB
Transformer Taps 100V - 1.5W | 3W | 6W
Transformer Taps 70V - 0.75W | 1.5W | 3W
Full-Range Driver - 6.5" Dual Cone Woofer
Input Connectors - Quick Release Connector
Recommended Amplifier - MX120 | MX350
Standards - In compliance with IEC268-5
Grille - White Aluminum Frameless Grille RAL9003 (Paintable) | Detachable Logo
IP Rating - Indoor Use
Dimensions (ØxD) - 190mm x 79mm (7.48" x 3.11")
Cutout Diameter - 170mm (6.7")
Mounting Depth - 80mm (3.15")
Wall / Ceiling Thickness - 5mm to 35mm (0.2" to 1.38")
Fixation - Metal Clamps for Ceiling Fixation
Net Weight - 0.67kg (1.5lb)
Shipping Weight - 0.96kg (2.1lb)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න