නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Audio Focus

S21a - Active Subwoofer

S21a - Active Subwoofer

නිතිපතා මිල Rs 1,250,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 1,500,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,250,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

S 21a is a compact, high-performance self-powered touring subwoofer, designed to complement our FR-X, ARES 8 and ARES 12 series in sound reinforcement applications scaling to full stadium shows.

S 21a houses a long excursion 21″ neodymium driver and combines front diffusion, bass reflex, and transmission line design for maximum efficiency and outstanding SPL.

Rental companies favor S 21a as an alternative to industry-standard 2×18” subs, saving half the truck space and around 40% of the weight. The subwoofer can be deployed standalone, stacked or flown, making it a versatile, high-earning hire stock staple.

An advanced AUDIOFOCUS SCiO Class D amplifier module with integral DSP and versatile presets allows S 21a to be quickly deployed in any configuration, including cardioid and end-fire.

S 21a is built with pride in Belgium and coated in tough, weather-resistant polyurea to safeguard your investment. The cabinet front is protected by a rigid metal grill, backed by acoustically transparent foam.

Technical specifications

Description High-power self-powered subwoofer
Transducers LF: 1 x 21″
Frequency range (-6dB) 28Hz-100Hz
SPL peak (1) 139 dB
Processing Dedicated AUDIOFOCUS SCiO omni and cardioid presets
Rigging Pole socket
Audio Connectors IN: 1×3-point XLR
LINK: 1×3-point XLR
Network connectors 1 x etherCON for control
Power Connectors IN: 1×3-point powerCON TRUE1 TOP
LINK: 1×3-point powerCON TRUE1 TOP
Dimensions (H x W x D) 590 x 750 x 655 mm
23.22 x 29.52 x 25.78 inches
Weight 60kg / 132.27lbs
Finish Highly resistant polyurea coating

 

Cabinet High grade birch plywood
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න