නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

DC300 - Cajons CAJONITO

DC300 - Cajons CAJONITO

නිතිපතා මිල Rs 14,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 19,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 14,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The little miracle. It's unbelievable how many sound variations there are in this small Cajon version. One playing surface each with quinto and snare sound. And all of this with an incredible amount of substance. In addition, the frame, which challenges accent strokes with the appropriate finger technique. The treasure chest is rounded off by the sound hole, which invites you to experience wah-wah effects.

 • Face: Birch
 • Body: Gabon / SPL
 • Dimensions: approx. 27.5 x 21 x 15 cm
 • Ideal instrument for traveling thanks to its compact external dimensions
 • Can be played on both sides
 • Sound 1: Percussion snare sound
 • Sound 2: Assertive quinto sound
 • With integrated damping pad
   සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න