නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

DV Mark

DV NEOCLASSIC 112 SMALL

DV NEOCLASSIC 112 SMALL

නිතිපතා මිල Rs 75,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 115,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 75,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Product specifications are subject to change without notice.


The DV NEOCLASSIC 112 SMALL is our smallest and lightest guitar cabinet!
It is a very portable single 12" cab, with glorious classic tonepunch and volume in a small unit.
With 150W of power handling, this cab is a perfect choice for any genre of music from jazz to rock and everything in between, and for guitarists who need a smallportable cab (or two for a stereo rig), it only weighs 18.3 lbs ( 8.3 kg) !
The DV NEOCLASSIC series of cabinets feature a super lightweight neo magnet custom made by DV Mark.
These innovative speakers are the result of hard work and several tests on neodymium speaker tonal character: a lightweight speaker that sounds and responds like a classic speaker.

TECHNICAL FEATURES

SPEAKER SIZE

1×12” Neoclassic DV Mark custom-made

CAB POWER HANDLING (AES STANDARD)

150W RMS

IMPEDANCE

8 ohms

CABINET

open back

WIDTH

19.09″ / 48.5 cm

HEIGHT

18.30″ / 46.5 cm

DEPTH

10.63″ / 27 cm

WEIGHT

18.3 lbs / 8.3 kg

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න